Donate


Ако харесвате това, което правим и намирате каузата ни за важна, помогнете ни да продължим да я вършим! Всяко, дори съвсем скромно дарение, може да помогне.

Дарете средства с Банков превод
Можете да ни преведете средства в посочената сметка:

Сдружение “Мюзик Контекст”
Банка: ДСК, BIC: STSABGSF
IBAN: BG86STSA93000019471486

Основание: дарение (посочете точна цел на дарението, или оставете разпределението на организаторите)

If you like what we do and find our cause important, help us keep doing it! Any donation, even a modest one, can help.

Donate funds by bank transfer
You can transfer funds to our account:

Association "Music Context"
Bank: DSC, BIC: STSABGSF
IBAN: BG86STSA93000019471486

Reason: donation (specify the exact purpose of the donation, or leave the distribution to the organizers)